Pure Song / UoU

UoU Live @ Cloud 9, Narita, JAPAN 2/21/09 Daisuke Abe (guitar) Kuriko Tsugawa (bass) Koichi Sato (piano) Yoshifumi Nihonmatsu (drums), Playing a song, Pure Song composed by Daisuke Abe. http://daisukeabe.com/  http://uoumusic.com/