Ofro song / UoU

UoU [email protected] Blue YOKOHAMA in Japan 8/3/2011
Daisuke Abe guitar, Kuriko Tsugawa bass, Takuji Yamada sax, Yoko Komori piano, Yoshifumi Nihonmatsu drums.